GYIK - Családtámogatás 2021

Családtámogatás 2021

-Kik vehetik igénybe? 

A  gyermeket nevelő családok: magzata a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint vér szerinti vagy örökbefogadott eltartott gyermeke, aki a 25. életévét még nem töltötte be, vagy a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy, kiskorú rokona, ha a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja. A 25 év alatti gyermek munkaviszonya nem akadály, a rendelet nem írja elő, hogy a gyermeknek iskolai tanulmányokat kellene folytatni. Az igénylő magyar állampolgár kell legyen. Megváltozott munkaképességű és mozgáskorlátozott személy is igénybe veheti, ezt külön pontokban részletezi a rendelet. A szülő csak vele azonos lakóhelyen élő gyermeke után igényelhet támogatást. A magzat 12 hetes korát a kérelem benyújtásakor elég igazolni.

-Mik a feltételei?

A támogatást a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő igénylő – azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közösen, együttes igénylőként – igényelheti. Igényelhető, ha az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a  támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az  ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek. Tehát házasok, élettársak és a gyermeküket egyedül nevelő szülők is igényelhetik, együtt élő házastársak csakis közösen, együttes igénylőként. Igénylő legalább egy éve a felújítandó lakásban kell lakjon -lakcímkártyán állandó lakhelyként kell szerepeljen -kivéve, ha az ingatlan egy éven belül lett vásárolva. Kivételt képez még az egy éves szabály alól a magzat és az egy évnél nem régebben született gyermek. Babaváró hitel mellé is igényelhető. Haszonélvezeti joggal terhelt, illetve másik beruházás miatt jelzáloggal terhelt ingatlan esetén is igényelhető. Az igénylő – együttes igénylés esetén mindkét fél –, valamint a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett valamennyi gyermeke a támogatással érintett lakásban legalább egy éve lakóhellyel rendelkezik, az  igénylőnek – együttes igénylés esetén mindkét félnek – az  állami adóhatóságnál nincs nyilvántartott köztartozása. Amennyiben a szülők lakóhelye nem azonos, azon szülő jogosult akinél az összes közös gyermek lakóhelye van, vagy mindkét szülő a támogatási összeg 50%-os mértékére jogosult, amennyiben külön-külön mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével. A szülők egyike a támogatási összeget igényelheti, ha a másik szülő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban lemond a támogatás saját nevében történő igényléséről. Korábban már támogatással érintett lakásra támogatás nem igényelhető, kivéve, ha a korábbi igénylő az igénylése időpontjában meglévő tulajdoni hányadát teljes mértékben elidegenítette; ebben az esetben a  korábban már támogatással érintett lakásra újabb igénylő részéről ismételten igényelhető a támogatás, ha az újabb igénylő a korábbi igénylőnek nem hozzátartozója. Legalább egy éves folyamatos TB jogviszony szükséges, mely felsőoktatási viszonyból is származhat és legfeljebb 30 napra volt megszakítva. A hallgatói vagy diplomás gyedet igénybe vevőknek nem szükséges korábbi munkaviszonyt igazolni. Az alap -önmagunk után fizetett- társadalombiztosítás esetén feltétel, hogy legalább az egyik szülő rendelkezzen egy társadalombiztosítási jogviszonnyal, amely alapvetően munkavégzéshez vagy tanulmányokhoz, gyeshez, gyedhez, gyethez köthető. A GYED, illetve GYES folyósítása alatt akkor minősül a Tbj. 6. §-a szerint biztosítottnak, ha közben a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya fennáll. Abban az esetben, ha megszűnt a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya, már nem felel meg a feltételeknek. A kérelem benyújtását megelőző egy éves időtartamban figyelembe vehető még az az időszak, amikor hallgatói jogviszony mellett megállapított gyermekgondozási díjban részesült (1997. évi LXXXIII. tv. 42/E. § alapján). A gyermekek otthongondozási díjában részesülők akkor is igényelhetik, ha nincs más jogviszonyuk. Nyugdíj melletti munkaviszony is elfogadott. A kérelem benyújtásának időpontjában nyugdíjas igénylő akkor felel meg a Rendelet biztosítotti jogviszonyra előírt feltételeknek, ha kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, azaz valamely foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban keresőtevékenységet végez. Abban az esetben is jogosult lehet a támogatásra, ha végleges határozat alapján ápolási díjban, otthongondozási díjban részesül, vagy a kiskorú gyermeknek – akire tekintettel a támogatást igénybe kívánja venni – a rokona és a gyermek szüleinek halála miatt ő a kiskorú gyermek kirendelt gyámja. Az 1 éves jogviszonyba beleszámít a külföldi tb, de igényléskor nem lehet külföldi tb-biztosított az igénylő. A pandémia helyzetre való tekintettel az utolsó három hónapnál az álláskeresési járadékot is figyelembe veszik. Kata-s vállalkozó is igényelheti a támogatást, mivel az is társadalombiztosítási jogviszonynak számít. A köztartozást, és a TB jogviszonyt a Magyar Államkincstár fogja vizsgálni. Munkáltatói igazolásra nincs szükség. A köztartozás mentességről és a TB jogviszonyról a nyilatkozni szükséges. Nem kizáró ok az sem, ha a felújítandó ingatlan a céges vállalkozás székhelye, amennyiben a többi kritériumnak megfelel. Vállalkozói szerződés csak olyan kivitelezővel köthető, amely a szerződéskötéskor szerepel a működő adóalanyok állami adóhatóságnál vezetett nyilvántartásában. A vállalkozó által kiállított számlát csak abban az esetben fogadják el, ha a vállalkozó nem közeli hozzátartozója vagy élettársa az igénylőnek. Amennyiben cég végzi a munkákat ugyanez érvényes, nem lehet rokon sem alkalmazott, sem tulajdonos, sem vezető. A 0 és a 27 %-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számlák elszámolhatóak.

-Mekkora mértékű a támogatás?

A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3 000 000 forint. A támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50%-os arányban szerepelhet.

-Mikortól igényelhető a támogatás?

A  támogatás a rendelet hatálybalépését követően (2021.01.01.) megkötött vállalkozási szerződés alapján megkezdett, a lakáson végzett felújítás befejezését és a számlák kifizetését követően igényelhető. A számlákat meg is kell őrizni, az igényléstől számított 30 napon belül elbírálják. 

-Meddig vehető igénybe?

A támogatás a lakáson végzett építési tevékenységek befejezését és a számlák kifizetését követően 60 napon belül, de legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető. Több számla esetén az igénylési határidő számításánál a legutolsó kifizetési időpontot kell alapul venni. Azok, akik a kivitelezést lebonyolítják és az energiaszolgáltatóval kötött szerződést is beszerzik 2021.06.30.-ig, még szaldós elszámolásban maradhatnak, függetlenül attól, hogy a számlákat más munkálatokkal közösen csak később nyújtják be!!!

A támogatást az igénylő – együttes igénylők összesen – egy alkalommal veheti igénybe.

A támogatható építési tevékenységek között szerepel többek között: napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje!

Cégünk a napelemes rendszer teljes körű ügyintézését vállalja a megtervezésétől kezdve, az engedélyeztetésen keresztül a kivitelezésig!!!